Δραστηριότητες για προπονητές

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έτοιμες προς χρήση δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να σε υποστηρίξουν ως προπονητή στην προώθηση της ένταξης, της ηθικής κρίσης, της ενσυναίσθησης και των προληπτικών συμπεριφορών.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy