Διδακτικό υλικό

Το TACKLE προσφέρει μια ολοκληρωμένη πηγή μάθησης για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση των προπονητών και των επαγγελματιών του ποδοσφαίρου, ώστε να είναι σε θέση να προλαμβάνουν, να αντιμετωπίζουν ή να μετριάζουν περιστατικά ρατσισμού από και προς τους παίκτες τους. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις αξίες και την οικουμενικότητα του ποδοσφαίρου, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν ο ρατσισμός και οι διακρίσεις σε όλες τις πτυχές και τους συμμετέχοντες στο άθλημα. Επιπλέον, θα τους παρουσιαστούν πρακτικές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να διασφαλίσουν ότι οι παίκτες τους γίνονται σεβαστοί και ότι η ομάδα τους είναι ένας χώρος ένταξης.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy